Pravidlá používania


Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Celý obsah tohto webovo- informačno - prezentačného portálu o Slovensku podlieha ochrane v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a nesmie sa, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, reprodukovať, meniť, prenášať, znovu použiť, privlastniť, využívať alebo iným spôsobom poskytovať k dispozícii verejnosti, alebo na komerčné účely bez písomného súhlasu portálu slovakbook.com. Upozorňujeme, že porušenie týchto ustanovení môže viesť k začatiu občianskoprávneho alebo trestného konania proti Vám. Portál slovakbook.com si vyhradzuje právo, kedykoľvek túto webovú stránku aktualizovať a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.


Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke boli zostavené a skontrolované s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu portál slovakbook.com neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu. Tatktiež nezodpovedá za žiadne vzniknuté škody.


Je zakázané

Používanie vulgarizmov, kopírovanie textov, poškodzovanie iných zariadení rôznymi podobami, pridávanie pornografických fotografií a podobných obrázkov...


Vyhradzujeme si právo na

Vymazanie objektu, ak podľa nášho názoru nebude vhodný na tento portál. Na zvýhodnenie niektorých objektov pri zobrazovaní na prvotných pozíciach.


Registračný postup

Každý pridaný objekt pred jeho zverejnením prechádza naším schvaľovacím procesom. V prípade že pridaný obsah je zaradený do zlej kategórie, alebo sme našli iné chyby , tieto automaticky upravujeme. V prípade, že sa jedná o iné nezhody budeme Vás kontaktovať. V prípade že obsah je nevhodný na tento portál vyhradzujeme si právo na zamietnutie (neuverejnenie), alebo až vymazanie celého konta a to aj bez akejkoľvek diskusie vopred.


Úprava objektov

Úpravy na jednotlivých objektov zobrazovaných na tomto portály, ktoré boli pridané partnermi portálu slovakbook cez ich vlastné partnerské konto, je vždy na zvážení a prístupe prezentácie svojho objektu jednotlivých majiteľov ( zodpovedných osôb). Slovakbook neprijíma žiadnu zodpovednosť za neaktuálne údaje, v prípade že o pridaný objekt majiteľ (zodpovedná osoba) nejaví záujem. Z tohoto dôvodu si vyhradzujeme právo na dočasne pozastaviť prezentáciu, pokiaľ nepríde k aktualizácii. Každý náš partner sa preto zaväzuje minimálne raz za 6 mesiacov aktualizovať svoje údaje cez svoje partnerské konto, alebo na legitímnu žiadosť zo strany slovakbook.
Súhlasím - chcem sa registrovať